Titlul proiectului
"Achiziție mijloace de transport public – tramvaie 18 m, Botoșani” Cod SMIS: 128115

 

Beneficiar
Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (lider), Unitatea Administrativ Teritorială  Botoșani, conform Ordinului de finanţare nr. 4749 din 03.09.2019.

Finanțarea asigurată din POR
Axa prioritară 4 - Sprijinirea  dezvoltării urbane durabile
Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare
Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

Obiectiv general
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea transportului public în municipiul Botosani prin achiziția de material rulant de tip tramvai pe rutele de transport public selectate, printr-o abordare integrata bazata pe Planul de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Botosani. Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în două moduri:

  • înlocuirea vechilor tramvaie cu unele noi cu zero emisii, si eliminarea astfel a emisiilor de GES de pe rutele respective;
  • cresterea atractivității transportului public in comun prin asigurarea de condiții superioare (moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligent) prin noile vehicule, precum si prin îmbunătățirile complementare aduse de orase prin alte proiecte finanțate prin POR 2014 – 2020, mai mulți locuitori din orasele respective vor utiliza transportul public, iar o parte dintre acestia vor fi renunțat la transportul privat.

Număr tramvaie – 9 tramvaie de 18 m lungime

Valoare proiect:
Valoarea totală a proiectului: 86.863.840,30 lei, din care:

  • Valoare totală eligibilă: 73.183.840,30 lei din care:
    • Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR: 62.206.264,26 lei
    • Valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat: 9.420.299,23 lei
    • Cofinanțare eligibilă a beneficiarului: 1.557.276,81 lei,
  • Valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 13.680.000,00 lei.

Durata de implementare
48 luni

Persoana de contact din partea beneficiarului
UAT – Municipiul Botoșani

Aungurenci Adrian Ionut, Unitatea de Impementare a Proiectului
Tel: 0231 502200  int : 308
Email: adrian-ionut.aungurenci@primariabt.ro

Lider de parteneriat - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA)
Loredana Tifiniuc, șef serviciu - Serviciul Comunicare
Tel: 0372/111.499
E-mail: loredana.tifiniuc@mdrap.ro