RAPORTUL PRIVIND STAREA TERITORIULUI 2017

Una dintre principalele concluzii ale Conferinței HABITAT III, desfãșuratã la Quito, Ecuador, în octombrie 2016, a fost cã ne aflãm într-un amplu și complex proces de schimbare. Globalizarea, contextul geo-politic, accesul la informație și dezvoltarea de noi canale de comunicare, creșterea conectivitãții și a mobilitãții persoanelor și bunurilor, precum și schimbarea profilului și a activitãților economice au generat multiple provocãri care au condus la rândul lor la modificarea modului de gândire, a așteptãrilor și nevoilor locuitorilor și a investitorilor. Toate aceste energii și-au pus amprenta asupra modului de ocupare a teritoriului, teritoriul localitãților din România înregistrând o dinamicã accentuatã în ultimii 25 de ani.

Pentru a capitaliza aceste energii într-un sens pozitiv și pentru ca autoritãțile publice sã poatã oferi un rãspuns eficient la aceste provocãri, este necesar sã se asigure o bunã evidențã teritorialã. Prin urmare, pe lângã instrumentele deja lansate (Strategia de dezvoltare teritorialã a României, aflatã în curs de aprobare în Parlament, Observatorul teritorial, platformã digitalã ce asigurã accesul la date teritoriale), propunem acest raport, ce va fi prezentat anual, respectiv un raport privind starea teritoriului care oferã o modalitate de identificare a evoluției, tendințelor și schimbãrilor din teritoriu, și reprezintã un prim pas în demersul de a identifica impactul teritorial al politicilor și programelor de finanțare, în special a celor cu finanțare naționalã.

La sfârșitul anului 2017, proiectul de lege privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a teritoriului României a fost aprobat de cãtre Senatul României, în aceastã perioadã aflându-se în procedura de aprobare de cãtre comisiile de specialitate din Camera Deputaților (camera decizionalã).

Documentul vizeazã douã dimensiuni de analizã:

1.    Starea teritorialã și Dinamici teritoriale 
2.    Indicatori privind monitorizarea obiectivelor SDTR.

Raportul este structurat în 3 secțiuni:

1.    Contextul socio-economic general;
2.    Indicatori de stare privind echiparea teritoriului;
3.    Programe finanțate din bugetul de stat (MDRAP) care sprijinã echiparea teritoriului și creșterea accesului la servicii.

Secțiunea privind Contextul socio-economic general se bazeazã pe analiza unor indicatori grupați pe urmãtoarele domenii selectate în conformitate cu obiectivele acestui proiect și a relevanței pentru strategia de dezvoltare:

 • Caracteristici ale rețelei de localitãți,
 • Gradul de urbanizare;
 • Evoluția intravilanului la nivel de unitate administrativ-teritorialã, documentații de urbanism (PUG), autorizații de construcții;
 • Riscuri naturale;
 • Evoluția populației;
 • Fenomene/structuri demografice;
 • Accesul la servicii de educație;
 • Aspecte privind sãrãcia și excluziunea socialã;
 • Produsul Intern Brut – evoluție și disparitãți teritoriale;
 • Investițiile strãine directe;
 • Dinamica antreprenorialã;
 • Resurse turistice;
 • Fonduri structurale;
 • Bugete locale.

Secțiunea privind echiparea teritoriului elaboratã prin analiza unor indicatori de stare abordeazã o serie de domenii în care MDRAP deruleazã programe de finanțare:

 • infrastructura rutierã;
 • accesul populației la locuire și calitatea locuirii;
 • transportul public local;
 • alimentarea cu apã curentã și racordarea la sisteme de canalizare;
 • infrastructura școlarã;
 • unitãțile sanitare;
 • aspecte privind accesul populației la TIC și societatea informaționalã.

Secțiunea referitoare la programele finanțate din bugetul de stat având ca obiectiv creșterea accesului la servicii publice realizeazã o trecere în revistã a programelor gestionate de MDRAP, incluzând ilustrãri grafice și cartografice privind alocãri la nivel de UAT, localizarea obiectivelor finanțate din PNDL la nivel de municipiu/oraș/comunã, precum și evoluția unor indicatori de echipare în intervalul 2012-2017.         

Pentru a furniza o informație actualizatã, în elaborarea raportului au fost utilizate cele mai recente date statistice disponibile, care au fost analizate și puse în contextul impactului teritorial al programelor de finanțare. Pentru nivelul european au fost utilizate datele oferite de Eurostat, precum și informații și hãrți extrase din rapoartele de cercetare furnizate de programul ESPON 2020.

Sursele naționale de date și informații utilizate sunt Institutul Național de Statisticã, ANCPI, ANCOM, MDRAP, CNAS, BNR, ONRC, MADR, MEN, rapoartele Bãncii Mondiale. Având în vedere complexitatea acestui demers au fost prelucrate și prezentate inclusiv date disponibile de la Recensãmântul Populației și Locuințelor din 2011 (ultimul recensãmânt).

Nivelul de raportare a indicatorilor este cel național, regional, județean sau local în funcție de disponibilitatea datelor statistice.

Raportul nu cuprinde recomandãri, obiective sau acțiuni, nu reprezintã o strategie sau un document de politicã publicã, ci o prezentare a informațiilor în profil teritorial, în cazul de fațã pentru perioada 2016-2017.