Documentații de urbanism care necesită avizul Ministerului Dezvoltării. Lucrărilor Publice și Administrației

Ce sunt documentațiile de urbanism?

Documentațiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbană referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situația existentă și se stabilesc obiectivele, acțiunile, procesele și măsurile de amenajare și de dezvoltare durabilă a localităților. Documentațiile de urbanism se elaborează de către colective interdisciplinare formate din specialiști atestați în condițiile legii.

Documentațiile de urbanism se referă la localitățile urbane și rurale și reglementează utilizarea terenurilor și condițiile de ocupare a acestora cu construcții, transpun la nivelul localităților urbane și rurale propunerile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului national, zonal și județean. Având caracter de reglementare specifică, acestea stabilesc planul de acțiune pentru implementarea investițiilor propuse prin planul de urbanism, reguli ce se aplică direct asupra localităților/părților din localitate până la nivelul parcelelor cadastrale, constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism.

Documentațiile de urbanism sunt următoarele:

  • Planul urbanistic general și regulamentul local aferent acestuia;
  • Planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia;
  • Planul urbanistic de detaliu.

Conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism este prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 233/2016.

Planurile de urbanism zonale pentru zone construite protejate, se elaborează în conformitate cu Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ), aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 562/2003.

Ce documentații de urbanism se supun avizării MDLPA?

Cum este obținut avizul ministerului?

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației avizează documentații de amenajarea teritoriului și urbanism potrivit Anexei nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
Fundamentarea deciziilor privind avizarea documentațiilor este realizată în cadrul Comisiei Naționale de Dezvoltare Teritorială.

În vederea obținerii avizului MDLPA, la registratura ministerului din Bulevardul Libertății nr. 16, latura nord, sectorul 5, București se depun următoarele:

  • cerere de avizare a documentației (notă: vor fi prezentate în cerere informații de contact - adresă, telefon etc.);
  • un exemplar al documentației de urbanism (piese scrise, piese desenate – după caz la scara 1:1.000, 1:2.0001:5.000, 1:10.000, 1:25.000) în format tipărit și electronic (CD) și copii ale avizelor obținute.

Care este conținutul documentațiilor de urbanism depuse în vederea avizării care se supun avizării MDLPA